Strona głównaKlauzule niedozwolone / Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)

Klauzule niedozwolone – kredyt frankowy BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) – klauzule abuzywne

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierane przez Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) zawierały klauzule niedozwolone.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ).

Umowa z 2008 r.

§ 2 ust. 2

Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz:

a)  BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej,

b)  Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,

c)  Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie wynikającej z różnic kursowych.

§ 2 ust. 4 pkt g)

pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięcia transakcji

§ 4 ust. 1

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

Regulamin kredytu hipotecznego i budowlanego

§ 37.1.

Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.

§ 37.2.

Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe