Klauzule niedozwolone – kredyt frankowy PKO BP

PKO BP – klauzule abuzywne

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierane przez bank PKO BP zawierały klauzule niedozwolone.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych banku PKO BP.

Umowa z 2005, 2006 i 2007 r. – Własny Kąt Hipoteczny

§ 5 ust. 3:

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 13 ust. 7:

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa z 2008 r. – Część Ogólna Umowy („COU”) – Własny Kąt Hipoteczny

§ 4 ust. 1:

„Kredyt jest wypłacany:

1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”

§ 4 ust. 2:

„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.”

§ 16 ust. 1:

„Prowizja od udzielonego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy, będzie przeliczona na walutę polską przy zastosowaniu wynikającego z aktualnej Tabeli kursów kurs sprzedaży dla:

1).  dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków,

2).  pieniędzy – w przypadku waty w formie gotówkowej.”

§ 22 ust. 2:

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z:

1). ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.”

Kancelaria frankowa do sprawy przeciwko PKO BP

Nasza kancelaria prowadzi sprawy frankowe przeciwko PKO BP.

Uzyskujemy korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawach przeciwko PKO BP.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe