Strona głównaKlauzule niedozwolone / Santander Consumer Bank

Klauzule niedozwolone – kredyt frankowy Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank – klauzule abuzywne

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierane przez Santander Consumer Bank zawierały klauzule niedozwolone.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Santander Consumer Banku.

Umowa z 2006 r. i z 2007 r

§ 2 ust. 1 zd. 1 lub § 2 ust. 2 zd. 1

Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w §1.

§ 3 ust. 2

Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczaniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.

§ 5 ust. 3

Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

§ 5 ust. 5 zd. 2

Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.

Kancelaria frankowa do sprawy przeciwko Santander Consumer Bank

Nasza kancelaria prowadzi sprawy frankowe przeciwko Santander Consumer Bank.

Uzyskujemy korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawach przeciwko Santander Consumer Bank.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe