Kategorie
Aktualności

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie „uchwały frankowej”

Wydanie uchwały przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy ma udzielić odpowiedzi na 6 istotnych dla frankowiczów pytań, było już dwukrotnie przekładane. Nie ustają spekulacje o tym, jaka będzie treść uchwały. Tymczasem swoje stanowisko w sprawie zajął Prokurator Generalny.

Czy niedozwolone postanowienie umowne można zastąpić innym sposobem określenia kursu waluty?

Pierwsze pytanie, na które odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy brzmi:

„Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?”

Stanowisko Prokuratora Generalnego w zakresie odpowiedzi na tak postawione pytanie jest jednoznacznie korzystne dla frankowiczów. W ocenie Prokuratora Generalnego:

W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że za zgodą konsumenta miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określania kursu waluty obcej wynikający z przepisów o charakterze dyspozytywnym, o ile bez postanowienia takiego umowa nie może nadal istnieć, a stwierdzenie nieważności umowy zagrażałoby interesom klienta ocenianym na podstawie okoliczności istniejących w czasie sporu, przy czym w polskim porządku prawnym brak jest takich przepisów,które mogłyby znaleźć zastosowanie, natomiast nie jest dopuszczalne takie określenie kursu waluty obcej na podstawie przepisów prawa o charakterze ogólnym lub zwyczajów.”

Czy umowa kredytu indeksowanego może wiązać dalej, gdy nie można ustalić kursu?

Drugie pytanie, na które odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy, dotyczy możliwości wiązania umowy kredytu indeksowanego w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej. Dokładna treść pytania to:

„Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Zdaniem Prokuratora Generalnego:

W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa nie może wiązać stron w pozostałym zakresie.”

Czy umowa kredytu denominowanego może wiązać dalej, gdy nie można ustalić kursu?

Trzecie pytanie, który zająć ma się Sąd Najwyższy, jest bardzo podobne do drugiego, z tym że dotyczy kredytu denominowanego, a nie indeksowanego i brzmi.

„Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?”

W ocenie Prokuratora Generalnego:

W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego do takiej waluty umowa nie może wiązać stron w pozostałym zakresie.”

Czy roszczenia banku i kredytobiorcy są niezależne?

Czwarte pytanie, na które ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy, dotyczy sposoby rozliczeń kredytobiorcy i banku w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej. Brzmi ono:

„Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?”

Na tak postawione pytanie Prokurator Generalny odpowiedział następująco:

W przypadku nieważności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.”

Od kiedy należy liczyć bieg przedawnienia?

Piąte pytanie, na które odpowiedzi udzielić ma Sąd Najwyższy to:

„Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?”

W ocenie Prokuratora Generalnego:

W przypadku nieważności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wpłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności zawartej przez niego umowy kredytowej.”

Czy stronom przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Ostatnie, szóste pytanie, brzmi:

„Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?”

Stanowisko Prokuratora Generalnego w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest następujące:

W przypadku roszczeń o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy stronie nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę.”

Cała treść dokumentu: Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie III CZP 11/21