Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta z Getin Bankiem w 2008 r., jest nieważna w całości.

Sprawa przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu toczyła się na skutek apelacji wniesionej przez bank od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 8 października 2021 r. wydanego w sprawie I C 312/20.

Już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji bank wezwał kredytobiorcę do zapłaty całego udostępnionego kredytobiorcy kapitału, a następnie złożył materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu wszystkich zasądzonych przez sąd I instancji kwot (z odsetkami). W dalszej kolejności bank, przed rozprawą apelacyjną, podniósł w piśmie procesowym zarzut potrącenia, a także – z ostrożności – zarzut zatrzymania.

Ze względu na złożone oświadczenie o potrąceniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy oddalając powództwo w zakresie żądania zapłaty, z uwagi na wzajemne umorzenie wierzytelności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok również w zakresie rozstrzygnięcia, w którym Sąd Okręgowy ustalił, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Apelacyjny oddalił w tym zakresie powództwo, podkreślając jednak wyraźnie, że zmiana ta wynika wyłącznie z tego, iż w ocenie Sądu Apelacyjnego kredytobiorca nie ma interesu prawnego w ustaleniu tej kwestii. Sąd Apelacyjny nie wypowiedział się natomiast co do tego, czy w jego ocenie bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przysługuje, czy też nie.

W zasadniczej części, ustalającej nieważność umowy kredytowej, wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy nie został zmieniony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że w pełni podziela przytoczone przez Sąd Okręgowy w Legnicy argumenty przemawiające za nieważnością umowy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego, z uwagi na częściowe jedynie uwzględnienie apelacji i wygraną kredytobiorcy w zasadniczej kwestii stanowiącej spór, tj. co do nieważności umowy kredytowej. W kontekście rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego na uwadze warto mieć, że bank wniósł opłatę od apelacji w kwocie 42.910 zł. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed sądem I instancji pozostało niezmienione (Sąd Okręgowy zasądził z tego tytułu od banku na rzecz kredytobiorcy 11.917 zł).

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Bank: Getin Noble Bank S.A.
Umowa: GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi z 2008 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sędzia: SSA Magdalena Cichocka
Sygnatura: I ACa 1778/21
Data wniesienia pozwu: 31.07.2020 r.
Data wyroku: 22.04.2022 r.
Liczba rozpraw: 3 (w I instancji), 1 (w II instancji)
w.p.s.: 858.187 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe