Kategorie
Nasze wyroki

Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Wyrok po 6 miesiącach od wniesienia pozwu.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 21 września 2021 r.:

  1. ustalił, że umowa zawarta pomiędzy powodami a Santander Consumer Bank S. A. jest nieważna;
  2. zasądził na rzecz kredytobiorców nadpłacony kapitał (wraz z odsetkami);
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  4. nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 11.581 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Sprawę prowadził: adwokat Bartosz Pręda

Ustne motywy rozstrzygnięcia

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż „w całej rozciągłości przychyla się do wypowiedzi zaprezentowanej w mowie końcowej pana pełnomocnika powodów”. W ocenie Sądu umowa rzeczywiście zawiera klauzule niedozwolone – są nimi klauzule przeliczenie, czyli klauzule dotyczące ustalania kursów franka, zwłaszcza przy wypłacie kapitału. Zdaniem Sądu klauzule te są sprzeczne z prawem.

Dalej Sąd stwierdził, że „jeśli chodzi o drugą okoliczność, którą podniósł pan pełnomocnik [ryzyko kursowe], to chciałbym zauważyć, że w tej sprawie nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że powodowie zostali pouczeni o ryzyku kursowym.” Sąd podniósł, iż zazwyczaj w tego typu sprawach albo jest w umowie zapis, albo jest odrębne oświadczenie na etapie składania wniosku. Na marginesie Sąd wskazał, że pouczenie o ryzyku kursowym nie może być takie symboliczne albo ograniczające się wyłącznie do podpisania oświadczenia – musi to być rzetelna informacja, albowiem dla klientów są to sprawy bardzo istotne, o dużej wadze.

Wskazując na różne koncepcje w zakresie skutków stwierdzenia abuzywności klauzul przeliczeniowych Sąd wskazał, iż jego zdaniem w grę wchodzi wyłącznie nieważność umowy. Na marginesie wskazał Sąd, iż brak jest przepisów dyspozytywnych, którymi można by zastąpić nieuczciwe postanowienia umowne.

Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut potrącenia, ale wyłącznie w odniesieniu do wypłaconego powodom kapitału. Nie uwzględnił natomiast zarzutu potrącenia w zakresie, w jakim zarzut ten dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W ocenie Sądu bankowi wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie przysługuje.

MImo częściowego oddalenie powództwa z uwagi na podniesiony skutecznie przez bank zarzut potrącenia, Sąd w całości obciążył bank kosztami postępowania, wskazując, że częściowe oddalenie powództwa jest wyłącznie skutkiem potrącenia i to powodowie wygrywają sprawę.

Sąd obciążył bank brakującą częścią opłaty od pozwu, której powodowie nie uiścili, wskazując, że traktuje to jako swoiste zwolnienie ustawowe od kosztów, które w ostatecznym rozliczeniu powinno obciążać przegrywającego sprawę, czyli bank.

Metryka wyroku

Bank:Santander Consumer Bank S.A.
Umowa:z 2006 r.
Sąd:Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia:SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura:I C 210/21
Data wniesienia pozwu:17.03.2021 r.
Data wyroku:21.09.2021 r.
Liczba rozpraw:2
w.p.s.:530.100 zł
Żądania:ustalenie i zapłata
Wynik:wygrana kredytobiorców
Analiza umowy kredytowe - Adwokat Bartosz Pręda

Chcesz uwolnić się od kredytu frankowego?

Zrób pierwszy krok – prześlij swoją umowę do bezpłatnej analizy.