Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdza nieważność umowy i zasądza dochodzone należności z odsetkami.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8 października 2021 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Oddział w Łodzi w jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda wszystkie dochodzone kwoty (76.312,76 zł oraz 70.470,39 CHF) wraz z odsetkami (co do kwoty objętej wezwaniem do zapłaty – od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, co do kwoty nieobjętej wezwaniem do zapłaty – od dnia doręczenia pozwu, co do kwoty rozszerzonego powództwa – od dnia ustosunkowania się przez pozwanego do rozszerzenia powództwa);
  3. ustalił, że w związku z nieważnością umowy kredytowej po stronie powoda nie istnieje obowiązek zwrotu na rzecz pozwanego świadczenia nienależnego lub bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie wyższej niż 482.903,44 zł (kwota udostępnionego kapitału), jak też nie istnieje obowiązek zapłaty przez powoda na rzecz pozwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego powodowi w wykonaniu nieważnej umowy na jakiejkolwiek innej niż przepisy o świadczeniu nienależnym lub bezpodstawnym wzbogaceniu podstawie prawnej;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (opłata od pozwu, opłata od wniosku o uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu, koszty zastępstwa adwokackiego).

Ustne motywy rozstrzygnięcia

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że postanowienia pozwalające bankowi jednostronnie ustalać kursy są abuzywne, nie wiążą konsumenta, co w rezultacie prowadzi do nieważności umowy. Sąd odniósł się również do kwestii ryzyka kursowego oraz braku rzetelnych informacji o tym ryzyku.

Sąd zasądził wszystkie dochodzone przez powoda kwoty wraz z odsetkami.

W sprawie bank zgłosił zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił, wskazując iż podziela argumentację powoda, iż świadczenia stron będące konsekwencją stwierdzenia nieważności umowy kredytowej nie mają charakteru świadczeń wzajemnych.

W sentencji wyroku Sąd ustalił brak obowiązku zapłaty przez powoda na rzecz banku kwoty przekraczającej udostępniony powodowi kapitał, przesądzając tym samym, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w związku z nieważnością umowy. W ocenie Sądu powód ma interes prawny w ustaleniu tej kwestii.

Kosztami procesu został w całości obciążony bank.

Metryka wyroku

Bank: Getin Noble Bank S.A.
Umowa: DOM Bank z 2008 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Adam Mika
Sygnatura: I C 312/20
Data wniesienia pozwu: 31.07.2020 r.
Data wyroku: 08.10.2021 r.
Liczba rozpraw: 3
w.p.s.: 858.187 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Sędzia z kredytem frankowym nie jest wyłączony od orzekania

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

Nasze wyroki

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe