Strona głównaZagadnienia prawne / Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (C-19/20)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów?

Najistotniejsze znaczenie dla klientów GE Money Banku

Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. największe znaczenia może mieć dla klientów GE Money Banku (obecnie Bank BPH). To na gruncie umowy zawartej z GE Money Bankiem toczy się spór sądowy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w którym sformułowane zostały pytania prejudycjalne do TSUE.

Charakterystyczną cechą umów GE Money Banku jest to, że kursy walut w tych umowach określone zostały poprzez odwołanie do kursu średniego NBP powiększonego o marżę, ustalaną jednostronnie przez bank. Pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku, w pewnym uproszczeniu, dotyczyło tego, czy skoro tylko część klauzuli indeksacyjnej (ta dotycząca marży) jest nieuczciwa, to można tylko tę część wyeliminować z umowy.

W wyroku z 29 kwietnia 2021 r. TSUE potwierdził, że nie jest to dopuszczalne. Nie można dzielić klauzul indeksacyjnych i eliminować tylko ich części. W ocenie Trybunału, wyrażanej już zresztą we wcześniejszych wyrokach, niedopuszczalne jest częściowe utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku umownego, poprzez usunięcie tylko niektórych jego elementów (tych przesądzających o nieuczciwym charakterze), gdyby wpływało to istotnie na zmianę treści tego warunku umownego (a tak niewątpliwie jest).

Reasumując: wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. potwierdza, że w umowach GE Money Banku nie można zmodyfikować klauzuli indeksacyjnej poprzez usunięcie jej części dotyczącej marży i pozostawienie części dotyczącej odesłania do kursu średniego NBP. Cała klauzula indeksacja, jeśli sąd uzna ją za nieuczciwą (a nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości) – powinna zostać wyeliminowana z umowy.

Więcej – zobacz punkty 67 do 72 wyroku.

Skutki zawarcia aneksu przez kredytobiorcę

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się także do tego, czy zawarcie aneksu do umowy może wyeliminować wcześniejszą nieuczciwość jej postanowień.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że TSUE dopuszcza możliwość wyeliminowania wcześniejszej wadliwości umowy w drodze aneksu, pod warunkiem jednak, że konsument w chwili podpisywania tego aneksu ma świadomość nieuczciwych warunków umowy i w sposób pełni świadomy i wolny godzi się na usunięcie nieuczciwości wcześniejszych jej postanowień i niepodnoszenie zarzutów z tym związanych.

Aneksy, które zawierane były przez kredytobiorców w celu umożliwienia dokonywania spłat kredytów bezpośrednio w walucie obcej, warunku tego nie spełniają (trudno by spełniały, skoro większość banków do dziś nie przyznaje tego, że ich umowy zawierają niedozwolone klauzule indeksacyjne).

Więcej – zobacz punkt 61 wyroku.

Przedawnienie roszczeń i roszczenia banków

Mimo oczekiwań, wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. nie odnosi się wprost do kwestii przedawnienia i roszczeń banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, pozostawiając rozstrzygnięcie tych kwestii sądom krajowym. Oczywiście sądy krajowe, rozstrzygając te kwestie, powinny stosować wykładnię przepisów w taki sposób, by umożliwiało to realizację celów Dyrektywy 93/13.

Ocena wyroku

Trudno nie odnieść wrażenia, że każda ze stron sporu (tj. zarówno frankowicze, jak i banki), próbuje przedstawiać wyrok TSUE z 29 kwietnia 2019 r. jako korzystny dla siebie.

Nie może budzić wątpliwości, że w zakresie dotyczącym ewentualnego wyeliminowania tylko części nieuczciwej klauzuli oraz skutków aneksów – wyrok jest jednoznacznie korzystny dla frankowiczów.

To, że banki oceniają wyrok jako korzystny dla siebie, tłumaczyć można tylko tym, że w kwestii przedawnienia i ewentualnych roszczeń banków, TSUE nie wypowiedział się kategorycznie, pozostawiając rozstrzygnięcie tych kwestii sądom krajowym. Wydaje się, że banki obawiały się kategorycznego i niekorzystnego rozstrzygnięcia także tych kwestii i wyraźnie odetchnęły z ulgą, że istotne dla ich taktyki procesowej zagadnienie nie zostało już teraz rozstrzygnięte na ich niekorzyść.

Zobacz również: pełna treść wyroku TSUE 19/20 w języku polskim

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe