Strona głównaNasze wyroki / Prawomocnie wygrywamy z Santander Consumer Bankiem we Wrocławiu

Prawomocnie wygrywamy z Santander Consumer Bankiem we Wrocławiu

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 20 września 2021 r. (I C 210/21) apelację wniósł wyłącznie bank. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po przeprowadzeniu jednej rozprawy, w dniu 9 czerwca 2022 r. wydał wyrok, którym oddalił apelację banku, obciążając w całości bank kosztami postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, iż w zasadniczej części podziela argumentację Sądu Okręgowego zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że umowa jest nieważna przede wszystkim z uwagi na brak należytego poinformowania kredytobiorców o ryzyku walutowym.

Sąd drugiej instancji podzielił również pogląd Sądu Okręgowego, iż nie zostało określone świadczenie główne.

Odnosząc się do skutków abuzywności postanowień kwestionowanych przez powodów, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził, że postanowień tych nie można zastępować czymkolwiek – należy je wyłącznie wyeliminować z umowy, co powoduje nieważność umowy.

Sąd odniósł się także do oświadczeń powodów, iż zdają sobie oni sprawę ze skutków stwierdzenia nieważności umowy i chcą tego, a ponadto – że nie wyrażają zgody na ewentualne stosowanie przepisów dyspozytywnych.

Istotną w sprawie kwestią był podniesiony przez bank zarzut potrącenia, obejmujący także roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – nie wypowiadając się de facto o zasadności takiego roszczenia – stwierdził, że z całą pewnością nie mogłoby ono zostać potrącone w niniejszym postępowaniu, albowiem zgodnie z art. 2031 k.p.c. podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powodów, a z taka sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku roszczeń banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wyrok jest prawomocny.

Całe postępowanie, od wniesienia pozwu do wyroku sądu II instancji, trwało rok i 3 miesiące.

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej to ponad 250.000 zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie I ACa 1539/21

Metryka wyroku

Bank: Santander Consumer Bank S.A.
Umowa: z 2006 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sędzia: SSA Magdalena Cichocka
Sygnatura: I ACa 1539/21
Data wniesienia pozwu: 17.03.2021 r.
Data wyroku: 09.06.2022 r.
Liczba rozpraw: 2 (w I instancji), 1 (w II instancji) + publikacja wyroku
w.p.s.: 530.100 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe