Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta z Getin Bankiem w 2008 r., jest nieważna w całości.

Sprawa przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu toczyła się na skutek apelacji wniesionej przez bank od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 8 października 2021 r. wydanego w sprawie I C 312/20.

Już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji bank wezwał kredytobiorcę do zapłaty całego udostępnionego kredytobiorcy kapitału, a następnie złożył materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu wszystkich zasądzonych przez sąd I instancji kwot (z odsetkami). W dalszej kolejności bank, przed rozprawą apelacyjną, podniósł w piśmie procesowym zarzut potrącenia, a także – z ostrożności – zarzut zatrzymania.

Ze względu na złożone oświadczenie o potrąceniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy oddalając powództwo w zakresie żądania zapłaty, z uwagi na wzajemne umorzenie wierzytelności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok również w zakresie rozstrzygnięcia, w którym Sąd Okręgowy ustalił, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Apelacyjny oddalił w tym zakresie powództwo, podkreślając jednak wyraźnie, że zmiana ta wynika wyłącznie z tego, iż w ocenie Sądu Apelacyjnego kredytobiorca nie ma interesu prawnego w ustaleniu tej kwestii. Sąd Apelacyjny nie wypowiedział się natomiast co do tego, czy w jego ocenie bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przysługuje, czy też nie.

W zasadniczej części, ustalającej nieważność umowy kredytowej, wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy nie został zmieniony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że w pełni podziela przytoczone przez Sąd Okręgowy w Legnicy argumenty przemawiające za nieważnością umowy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego, z uwagi na częściowe jedynie uwzględnienie apelacji i wygraną kredytobiorcy w zasadniczej kwestii stanowiącej spór, tj. co do nieważności umowy kredytowej. W kontekście rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego na uwadze warto mieć, że bank wniósł opłatę od apelacji w kwocie 42.910 zł. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed sądem I instancji pozostało niezmienione (Sąd Okręgowy zasądził z tego tytułu od banku na rzecz kredytobiorcy 11.917 zł).

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Bank: Getin Noble Bank S.A.
Umowa: GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi z 2008 r.
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sędzia: SSA Magdalena Cichocka
Sygnatura: I ACa 1778/21
Data wniesienia pozwu: 31.07.2020 r.
Data wyroku: 22.04.2022 r.
Liczba rozpraw: 3 (w I instancji), 1 (w II instancji)
w.p.s.: 858.187 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe