PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : XII C 1187/23

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu!

Sąd Okręgowy we Wrocławiu na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej BRE Banku (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu:

  1. ustalił, że z powodu nieważności umowy kredytu o numerze z dnia 16 czerwca 2006 roku zawartej przez strony nie istnieje stosunek prawny kredytu mający wynikać z tej umowy;
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów (łącznie do ich majątku wspólnego) 86.178,41 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż podziela w całości argumentację przedstawioną w pozwie, którą uznaje za kompletną.

Umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, tj. klauzulę zmiennego oprocentowania (tzw. „stary portfel” mBanku), postanowienia dotyczące ustalania kursów przez bank oraz postanowienia przerzucające w całości na kredytobiorców nieograniczone ryzyko kursowe.

Wyeliminowanie z umowy postanowień niedozwolonych powoduje, że umowy nie da się wykonać, co skutkuje koniecznością ustalenia, że jest jest ona nieważna (nie istnieje stosunek prawny, który miałby z niej wynikać).

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasadził na rzecz powodów wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.

Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania kredytobiorców i przeprowadzenia dowodu z dokumentów. W sprawie została przeprowadzona jedna rozprawa. Postępowanie od wniesienia pozwu do wydania wyroku przez sąd I instancji trwało niespełna 9 miesięcy.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych rat przyszłych kredytu CHF, to ponad. 400.000 zł (przy kwocie kredytu niespełna 336.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
XII C 1187/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
31 lipca, 2023
Data wyroku
25 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
353.524 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie XII C 1187/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.