Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Wyrok po 6 miesiącach od wniesienia pozwu.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 21 września 2021 r.:

  1. ustalił, że umowa zawarta pomiędzy powodami a Santander Consumer Bank S. A. jest nieważna;
  2. zasądził na rzecz kredytobiorców nadpłacony kapitał (wraz z odsetkami);
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  4. nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 11.581 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Sprawę prowadził: adwokat Bartosz Pręda

Ustne motywy rozstrzygnięcia

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż „w całej rozciągłości przychyla się do wypowiedzi zaprezentowanej w mowie końcowej pana pełnomocnika powodów”. W ocenie Sądu umowa rzeczywiście zawiera klauzule niedozwolone – są nimi klauzule przeliczenie, czyli klauzule dotyczące ustalania kursów franka, zwłaszcza przy wypłacie kapitału. Zdaniem Sądu klauzule te są sprzeczne z prawem.

Dalej Sąd stwierdził, że „jeśli chodzi o drugą okoliczność, którą podniósł pan pełnomocnik [ryzyko kursowe], to chciałbym zauważyć, że w tej sprawie nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że powodowie zostali pouczeni o ryzyku kursowym.” Sąd podniósł, iż zazwyczaj w tego typu sprawach albo jest w umowie zapis, albo jest odrębne oświadczenie na etapie składania wniosku. Na marginesie Sąd wskazał, że pouczenie o ryzyku kursowym nie może być takie symboliczne albo ograniczające się wyłącznie do podpisania oświadczenia – musi to być rzetelna informacja, albowiem dla klientów są to sprawy bardzo istotne, o dużej wadze.

Wskazując na różne koncepcje w zakresie skutków stwierdzenia abuzywności klauzul przeliczeniowych Sąd wskazał, iż jego zdaniem w grę wchodzi wyłącznie nieważność umowy. Na marginesie wskazał Sąd, iż brak jest przepisów dyspozytywnych, którymi można by zastąpić nieuczciwe postanowienia umowne.

Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut potrącenia, ale wyłącznie w odniesieniu do wypłaconego powodom kapitału. Nie uwzględnił natomiast zarzutu potrącenia w zakresie, w jakim zarzut ten dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W ocenie Sądu bankowi wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie przysługuje.

MImo częściowego oddalenie powództwa z uwagi na podniesiony skutecznie przez bank zarzut potrącenia, Sąd w całości obciążył bank kosztami postępowania, wskazując, że częściowe oddalenie powództwa jest wyłącznie skutkiem potrącenia i to powodowie wygrywają sprawę.

Sąd obciążył bank brakującą częścią opłaty od pozwu, której powodowie nie uiścili, wskazując, że traktuje to jako swoiste zwolnienie ustawowe od kosztów, które w ostatecznym rozliczeniu powinno obciążać przegrywającego sprawę, czyli bank.

Metryka wyroku

Bank: Santander Consumer Bank S.A.
Umowa: z 2006 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 210/21
Data wniesienia pozwu: 17.03.2021 r.
Data wyroku: 21.09.2021 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 530.100 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe