Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z PKO BP w niespełna 3 miesiące od wniesienia pozwu!

Wygrywamy z PKO BP w niespełna 3 miesiące od wniesienia pozwu!

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

W prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27 czerwca 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („Własny Kąt Hipoteczny”) z 2005 r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz jednej z powódek kwotę 92.497,87 złotych oraz 12.740 franków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.03.2022 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące powództwo główne o ustalenie;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódek solidarnie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Pozew wniesiony 6 kwietnia 2022 r. Wyrok zapadł zatem po niespełna 3 miesiącach od wniesienia pozwu! W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Cała dochodzona należność, zgodnie z żądaniem pozwu, została zasądzona na rzecz jednej z powódek (mimo iż kredyt został  zaciągnięty przez dwie osoby). Żądanie zasądzenia całej należności na rzecz jednej z powódek wynikało z tego, że tylko jedna powódka faktycznie spłaca raty kredytu.

Odsetki zostały zasądzone od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin zapłaty w wezwaniu do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, wskazując, że powódki nie mają interesu prawnego w ustaleniu tej kwestii oraz że powództwo to jest przedwczesne. Sąd nie wypowiedział się ani o zasadności, ani o braku zasadności roszczenia o korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu sąd w całości obciążył bank.

Ustne motywy rozstrzygnięcia

Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone. W ocenie sądu postanowieniami takimi są przede wszystkim tzw. klauzule przeliczeniowe, które nie przewidywały żadnych obiektywnych kryteriów ustalania kursów. Jednocześnie w ocenie sądu nie ma znaczenia to, czy kursy stosowane przez pozwany bank odbiegały czy też nie odbiegały znacząco od kursów średnich NBP, bowiem nie ma znaczenia to w jaki sposób umowa była realizowana, a jedynie jej treść z chwili zawarcia umowy.

Zdaniem sądu po usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych powstaje luka. Sąd uznaje za niedopuszczalną jakąkolwiek ingerencję w postanowienia umowne. Nie ma przesłanek do zastosowania kursu średniego NBP. Brak jest przepisów dyspozytywnych. W rezultacie skutkuje to koniecznością stwierdzenia nieważności umowy.

Przy rozliczeniu nieważnej umowy sąd zastosował zasadę dwóch kondykcji.

Metryka wyroku

Bank: PKO BP S.A.
Umowa: Własny Kąt Hipoteczny z listopada 2005 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 246/22
Data wniesienia pozwu: 6.04.2022 r.
Data wyroku: 27.06.2022 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 366.312 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 462/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 557/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8.07.2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa zawarta z Getin Bankiem S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe