Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdza nieważność umowy i zasądza dochodzone należności z odsetkami.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8 października 2021 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Oddział w Łodzi w jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda wszystkie dochodzone kwoty (76.312,76 zł oraz 70.470,39 CHF) wraz z odsetkami (co do kwoty objętej wezwaniem do zapłaty – od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, co do kwoty nieobjętej wezwaniem do zapłaty – od dnia doręczenia pozwu, co do kwoty rozszerzonego powództwa – od dnia ustosunkowania się przez pozwanego do rozszerzenia powództwa);
  3. ustalił, że w związku z nieważnością umowy kredytowej po stronie powoda nie istnieje obowiązek zwrotu na rzecz pozwanego świadczenia nienależnego lub bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie wyższej niż 482.903,44 zł (kwota udostępnionego kapitału), jak też nie istnieje obowiązek zapłaty przez powoda na rzecz pozwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego powodowi w wykonaniu nieważnej umowy na jakiejkolwiek innej niż przepisy o świadczeniu nienależnym lub bezpodstawnym wzbogaceniu podstawie prawnej;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (opłata od pozwu, opłata od wniosku o uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu, koszty zastępstwa adwokackiego).

Ustne motywy rozstrzygnięcia

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że postanowienia pozwalające bankowi jednostronnie ustalać kursy są abuzywne, nie wiążą konsumenta, co w rezultacie prowadzi do nieważności umowy. Sąd odniósł się również do kwestii ryzyka kursowego oraz braku rzetelnych informacji o tym ryzyku.

Sąd zasądził wszystkie dochodzone przez powoda kwoty wraz z odsetkami.

W sprawie bank zgłosił zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił, wskazując iż podziela argumentację powoda, iż świadczenia stron będące konsekwencją stwierdzenia nieważności umowy kredytowej nie mają charakteru świadczeń wzajemnych.

W sentencji wyroku Sąd ustalił brak obowiązku zapłaty przez powoda na rzecz banku kwoty przekraczającej udostępniony powodowi kapitał, przesądzając tym samym, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w związku z nieważnością umowy. W ocenie Sądu powód ma interes prawny w ustaleniu tej kwestii.

Kosztami procesu został w całości obciążony bank.

Metryka wyroku

Bank: Getin Noble Bank S.A.
Umowa: DOM Bank z 2008 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Adam Mika
Sygnatura: I C 312/20
Data wniesienia pozwu: 31.07.2020 r.
Data wyroku: 08.10.2021 r.
Liczba rozpraw: 3
w.p.s.: 858.187 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe