Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z mBankiem – zasądzone ponad 412.000 zł + odsetki!

Wygrywamy z mBankiem – zasądzone ponad 412.000 zł + odsetki!

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

W prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22 czerwca 2022 r.:

  1. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz jednej z powódek kwotę 412.177,38 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31.08.2021 r. do dnia zapłaty;
  2. oddalił powództwo główne o ustalenie;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódek solidarnie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Pozew wniesiony 8 listopada 2021 r. Wyrok zapadł zatem po nieco ponad 7 miesiącach od wniesienia pozwu. W sprawie odbyła się 1 rozprawa oraz termin publikacji wyroku.

Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego, dlatego też nieważność umowy została stwierdzona przesłankowo.

Cała dochodzona należność, zgodnie z żądaniem pozwu, została zasądzona na rzecz jednej z powódek (mimo iż kredyt został  zaciągnięty przez dwie osoby). Żądanie zasądzenia całej należności na rzecz jednej z powódek wynikało z tego, że tylko jedna powódka faktycznie spłacała raty kredytu.

Odsetki zostały zasądzone od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin zapłaty w wezwaniu do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, wskazując, że powódki nie mają interesu prawnego w ustaleniu tej kwestii. Sąd nie wypowiedział się ani o zasadności, ani o braku zasadności roszczenia o korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu sąd w całości obciążył bank.

Ustne motywy rozstrzygnięcia

Postanowienia umowne, które pozwalały na jednostronne kształtowanie wysokości kursów walut, a tym samym wysokości zobowiązania, należy uznać za klauzule niedozwolone. Powódki miały status konsumenta – środki z kredytu zostały przeznaczone na zakup lokalu przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe jednej z powódek. Postanowienia umowy nie zawierały żądnych obiektywnych kryteriów ustalania kursów przez bank. Kwestionowane postanowienia dotyczyły głównego świadczenia stron. Postanowienia nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Oceny abuzywności należało dokonać na moment zawierania umowy.

W ocenie sądu nie ma możliwości rozliczenia kredytu jako kredytu złotowego ze stawką LIBOR. Brak jest podstaw do rozliczenia umowy po kursie NBP (byłoby to sprzeczne z dyrektywą i zamiarem stron). W konsekwencji: należało stwierdzić nieważność umowy.

Zdaniem sądu samo tylko podpisanie przez kredytobiorców oświadczeń o ryzyku kursowym nie jest równoznaczne ze świadomością skutków ekonomicznych zaciągnięcia kredytu. Brak jest dowodów, które wskazywałyby, że powódki zostały prawidłowo pouczone w jaki sposób będzie kształtowało się ich zobowiązanie.

Przy rozliczeniu nieważnej umowy sąd zastosował zasadę dwóch kondykcji.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Metryka wyroku

Bank: mBank S.A.
Umowa: Multiplan z lipca 2007 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Joanna Oszczęda
Sygnatura: I C 758/21
Data wniesienia pozwu: 8.11.2021 r.
Data wyroku: 22.06.2022 r.
Liczba rozpraw: 1 + publikacja wyroku
w.p.s.: 412.178 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe