PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 462/21

Kredyt indeksowany kursem dolara – umowa nieważna, ponad 410.000 zł na rzecz kredytobiorcy

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.

W prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13 lipca 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem USD z grudnia 2008 r. zawarta z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.) – jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 410.509,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące powództwo główne;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.817 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Pozew wniesiony 28 czerwca 2021. W sprawie odbyła się 1 rozprawa.

Odsetki zostały zasądzone od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin zapłaty w wezwaniu do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu sąd w całości obciążył bank.

Ustne motywy rozstrzygnięcia

Sąd w zasadniczej części podzielił argumenty przedstawione w pozwie i podnoszone przez naszą kancelarię w toku procesu. Za niedozwolone uznał Sąd klauzule pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie kursów. Sąd zwrócił uwagę również na ryzyko kursowe, które zostało rozłożone nierównomiernie i obciążało kredytobiorców w sposób nieograniczony.

Zakwestionowane klauzule w ocenie Sądu kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta.

Sąd podzielił argumenty co do braku należytej informacji oraz o niejednoznaczności kwestionowanych postanowień. Sąd nie miał też wątpliwości, że postanowienia umowy nie były indywidualnie uzgadniane.

Rozliczenie nieważnej umowy nastąpiło zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, wskazując, że żądanie to jest przedwczesne.

Kosztami w całości został obciążony bank, jako strona przegrywająca sprawę.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 462/21
Sędzia
Medard Rataj
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
28 czerwca, 2021
Data wyroku
13 lipca, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
917.810 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 1826/22 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 462/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 462/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.