PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 717/22

Dwie umowy Kredyt Banku nieważne - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że nieważne są dwie umowy kredytowe zawarte przez klienta naszej kancelarii z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd Okręgowy zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami.

Wyrokiem z dnia 27.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

1. ustalił, że dwie umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w styczniu i lutym 2008 roku pomiędzy powodem a Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Oddział w Legnicy – są nieważne;

2. zasądził od strony pozwanej Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powoda kwotę 188 686,98 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 98/100), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a) co do kwoty 145 576,63 złotych liczonym od dnia 16 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty,

b) co do kwoty 38 110,85 złotych liczonym od dnia 16 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty;

3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że obie umowy zawierają postanowienia niedozwolone, którymi przede wszystkim są klauzule przeliczeniowe, pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie kursów wymiany. Bez tych postanowień umowa nie może być wykonywana, co powoduje konieczność stwierdzenia jej nieważności.

Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów: zatrzymania i potrącenia.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 717/22
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
20 października, 2022
Data wyroku
27 lutego, 2023
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
372.407 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 717/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 717/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.