PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 774/22

Nieważna umowa ING Banku Śląskiego - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Wygrywamy z ING Bankiem Śląskim - już na pierwszej rozprawie Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z tej umowy.

Wyrokiem z 31.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej przez powodów ze stroną pozwaną ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach w czerwcu 2008 r., w związku z nieważnością powyższej umowy w całości;
  2. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 1.160,85 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd uznał za niedozwolone zarówno postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie kursów walut, jak i postanowienia wprowadzające do umowy nieograniczone ryzyko kursowe, które w ocenie sądu w całości zostało przerzucone na kredytobiorców.

W toku sprawy podnosiliśmy, że umowa jest nietransparentna i kształtuje prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Wykazywaliśmy m.in., że kredytobiorcy – działający w zaufaniu do banku i zapewniani o stabilności franka szwajcarskiego – nie mieli szans, by wyczytać z umowy, iż po 15 latach spłacania kredytu i zapłaceniu bankowi ponad 140.000 zł, saldo ich zadłużenia (w przeliczeniu na PLN) może nie tylko nie zmniejszyć się choćby o złotówkę, ale wzrosnąć o 100.000 zł – a tak właśnie było w tej sprawie.

Sąd podzielił przedstawione przez naszą kancelarię argumenty i uznał umowę za nieważną.

Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił jednak roszczenie o zapłatę, ponieważ bank w toku procesu podniósł zarzut potrącenia.

Rozstrzygając o kosztach postępowania Sąd postanowił rozdzielić je stosunkowo (w związku z oddaleniem powództwa o zapłatę na skutek złożenia oświadczenia o potrąceniu). Z tym rozstrzygnięciem się nie zgadzamy i po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia rozważymy złożenie zażalenia na postanowienie o kosztach zawarte w wyroku.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 774/22
Data wniesienia pozwu
9 listopada, 2022
Data wyroku
31 marca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
298.772 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.