PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 1778/21

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta z Getin Bankiem w 2008 r., jest nieważna w całości.

Sprawa przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu toczyła się na skutek apelacji wniesionej przez bank od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 8 października 2021 r. wydanego w sprawie I C 312/20.

Już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji bank wezwał kredytobiorcę do zapłaty całego udostępnionego kredytobiorcy kapitału, a następnie złożył materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu wszystkich zasądzonych przez sąd I instancji kwot (z odsetkami). W dalszej kolejności bank, przed rozprawą apelacyjną, podniósł w piśmie procesowym zarzut potrącenia, a także – z ostrożności – zarzut zatrzymania.

Ze względu na złożone oświadczenie o potrąceniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy oddalając powództwo w zakresie żądania zapłaty, z uwagi na wzajemne umorzenie wierzytelności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok również w zakresie rozstrzygnięcia, w którym Sąd Okręgowy ustalił, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Apelacyjny oddalił w tym zakresie powództwo, podkreślając jednak wyraźnie, że zmiana ta wynika wyłącznie z tego, iż w ocenie Sądu Apelacyjnego kredytobiorca nie ma interesu prawnego w ustaleniu tej kwestii. Sąd Apelacyjny nie wypowiedział się natomiast co do tego, czy w jego ocenie bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przysługuje, czy też nie.

W zasadniczej części, ustalającej nieważność umowy kredytowej, wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy nie został zmieniony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że w pełni podziela przytoczone przez Sąd Okręgowy w Legnicy argumenty przemawiające za nieważnością umowy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego, z uwagi na częściowe jedynie uwzględnienie apelacji i wygraną kredytobiorcy w zasadniczej kwestii stanowiącej spór, tj. co do nieważności umowy kredytowej. W kontekście rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego na uwadze warto mieć, że bank wniósł opłatę od apelacji w kwocie 42.910 zł. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed sądem I instancji pozostało niezmienione (Sąd Okręgowy zasądził z tego tytułu od banku na rzecz kredytobiorcy 11.917 zł).

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1778/21
Data wniesienia apelacji
16 grudnia, 2021
Data wyroku
22 kwietnia, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
858.187 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 312/20 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 1778/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 1778/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.