PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 214/23

Umowa Getin Banku nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem w niespełna 3 miesiące od wniesienia pozwu - umowa Getin Banku z 2008 r. jest nieważna!

Wyrokiem z 29.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że Umowa Kredytu Hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta w 2008 roku pomiędzy powodami a GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi z siedzibą w Katowicach jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie na rzecz jednego z powodów kwotę 51.392,42 złotych, z ustawowymi odsetkami od 23 marca 2023 roku do dnia zapłaty;
  3. umorzył postępowanie co do kwoty 3.063,80 złotych;
  4. kosztami procesu w całości obciążył bank.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, iż podziela argumentację przytoczoną w pozwie i dalszych pismach procesowych.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

Wszystkie należności zostały zasądzone na rzecz jednego z kredytobiorców, który faktycznie spłacał kredyt.

Sąd umorzył postępowanie co do kwoty 3.063,80 zł, albowiem powództwo częściowo zostało cofnięte. Powodem cofnięcia powództwa był błąd w zaświadczeniu wydanym przez bank. Z zaświadczenia wynikało, że suma wszystkich wpłat dokonanych przez powoda była o 3.063,80 zł wyższa, niż była w rzeczywistości. Kwestia ta wyjaśniona została w toku postępowania. Sąd uwzględnił podnoszone przez kancelarię argumenty, że powód nie może odpowiadać za błędy w zaświadczeniu wystawianym przez bank, w związku z czym - mimo częściowego cofnięcia pozwu - kosztami w całości został obciążony bank.

Dochodzone należności zostały zasądzone wraz z odsetkami liczonymi od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Zabezpieczenie roszczenia

Wcześniej w tej sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy postanowieniem z dnia 7.03.2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia:

  1. wstrzymując obowiązek dokonywania przez powodów spłaty rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu hipotecznego, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie;
  2. zakazując stronie pozwanej dokonywania wpisów w rejestrach, prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz przez biura informacji gospodarczej danych o zadłużeniu lub zaległościach z tytułu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, wynikających z umowy kredytu hipotecznego, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie. 

Bank złożył zażalenie na to postanowienie. Zażalenie rozpoznał Sąd Okręgowy w składzie 3-osobowym, oddalając je postanowieniem z 24.05.2023 r. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest zatem prawomocne.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 214/23
Data wniesienia pozwu
1 marca, 2023
Data wyroku
29 maja, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
95.118 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 214/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 214/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.