PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 372/22

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa z 2008 r. nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy Multiplan z 2008 r. i zasądza na rzecz naszych klientów wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Wyrokiem z 21.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

1. ustalił, że umowa kredytowa zawarta w dniu 15 września 2008 r. przez powodów z BRE Bank S.A., którego następcą prawnym jest strona pozwana mBank S.A. w Warszawie, jest nieważna;

2. zasądził od strony pozwanej, mBank S.A. w Warszawie na rzecz każdego z powodów kwoty po 74.852,18 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty;

3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;

4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.864 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów udziału w sprawie pełnomocnika.

Sąd podzielił argumenty przedstawione przez kancelarię w pozwie i dalszych pismach procesowych. Za abuzywne sąd uznał postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne decydowanie o wysokości kursów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta sąd uznał takie ukształtowanie stosunku prawnego przez bank, które narażało kredytobiorców na nieograniczone ryzyko kursowe. Po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych postanowień umowa w ocenie sądu nie może być wykonywana, co powoduje konieczność stwierdzenia jej nieważności.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem wraz z odsetkami, przyjmując jednak, że odsetki należą się kredytobiorcom od dnia następującego po 30 dniach od doręczenia pozwanemu wezwania do zapłaty (a nie po upływie 7 dni - w tym zakresie powództwo zostało oddalone).

Kosztami procesu został w całości obciążony bank.


Metryka wyroku

Sygnatura
I C 372/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
2 czerwca, 2022
Data wyroku
21 marca, 2023
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
294.705 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 1794/23 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.