PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 611/21

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa GE Money Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 20.09.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20.09.2022 r. wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta przez powodów z GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku (poprzednikiem prawnym strony pozwanej) w dniu 30 maja 2007 r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 46 207,24 złote oraz kwotę 22 281,65 CHF - z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27.07.2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo główne o ustalenie w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10 800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, oddalając dalej idący wniosek powodów o zasądzenie kosztów. 

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, dlatego też nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia.  

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (prawdopodobnie z uwagi na brak interesu prawnego).

W sprawie została wydana opinia biegłego, w celu ustalenia jaką kwotę powodowie zapłaciliby gdyby płacone przez nich środki były przeliczane po średnim kursie NBP, czyli z pominięciem w § 17 umowy kredytu zapisu o marży kursowej banku. Ostatecznie opinia ta nie stała się podstawą rozstrzygnięcia.

W toku procesu bank powoływał się na korzystny dla siebie wyrok Sądu Najwyższego z 1.06.2022 r. (II CSKP 364/22). Nasza kancelaria przedstawiła argumentację w celu wykazania, że pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 1.06.2022 r. jest błędny (zobacz: Dlaczego błędny jest pogląd Sądu Najwyższego dot. możliwości wyeliminowania z umowy GE Money Banku wyłącznie marży?).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 611/21
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
1 września, 2021
Data wyroku
20 września, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
274.751 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 183/23 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 611/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 611/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.