PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 877/23

Nieważna umowa GE Money Banku z 2006 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy dawnego GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 15 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu sporządzonej dnia 9.10.2006 r., zawartej w dniu 12.10.2006 r., pomiędzy powodami a GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku - poprzednikiem prawnym strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z uwagi na nieważność umowy w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 14.969,36 zł (czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące żądanie główne w zakresie odsetek;
  4. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Ustne motywy rozstrzygnięcia

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w jego ocenie zaistniały przesłanki do ustalenia nieważności umowy. Powodowie posiadają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, z uwagi na dalszą realizację tej umowy. Umowa zawiera zapisy niedozwolone dotyczące miernika zastosowanego w zakresie wypłaconej kwoty kredytu i spłacanych rat kredytu. Bank stosował tabele kursowe, które mogły być ustalane w sposób dowolny. Tym samym bank mógł wpływać na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Nie ma żadnego znaczenia to, czy kursy stosowane przez bank odbiegały od kursów rynkowych czy też nie. Umowa jest nieważna również z uwagi na zawarte w niej klauzule ryzyka walutowego. Informacja o ryzyku kursowym powinna obrazować możliwość nieograniczonego wzrostu zobowiązania kredytobiorcy. Po usunięciu z umowy postanowień niedozwolonych umowa nie może być wykonywana, a zatem jest nieważna. Z § 17 nie można usunąć jedynie elementu dotyczącego marży kursowej. Konsekwencją nieważności umowy jest obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych.

Postępowanie

Sąd wydał wyrok na pierwszej rozprawie. Od złożenia pozwu do wyroku sądu I instancji upłynęło nieco ponad 8 miesięcy.

Na rozprawie sąd przesłuchał kredytobiorców oraz świadka zawnioskowanego przez bank.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, ponieważ jeszcze przed złożeniem pozwu powodowie dokonali potrącenia, powodując umorzenie w całości wierzytelności banku o zwrot kapitału.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych rat przyszłych kredytu CHF, to ok. 162.000 zł (przy kwocie kredytu niespełna 128.000 zł).Metryka wyroku

Sygnatura
I C 877/23
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
7 sierpnia, 2023
Data wyroku
15 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
140.584 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 877/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.