PREDA.info

Sąd Okręgowy w Warszawie : XXVIII C 16908/21

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa „Multiplan” z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy „Multiplan” z 2008 r. i zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Wyrokiem z 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny MULTIPLAN z dnia 30 lipca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym strony pozwanej – BRE Bank SA w Warszawie, jest nieważna w następujących postanowieniach: § 1 ust 3A, § 10 ust 4, § 12 ust 5;
  2. ustalił, że w związku z nieważnością postanowień wskazanych w pkt 1 wskazana umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powodów bezskuteczna (nieważna);
  3. zasądził od strony pozwanej mBank SA w Warszawie na rzecz powodów tytułem zwrotu świadczenia wzajemnego kwotę 49.342,98 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) i kwotę 17.925,94 CHF (siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć franków szwajcarskich dziewięćdziesiąt cztery centymy), z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 października 2022 r.;
  4. zasądził od strony pozwanej mBank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów solidarnych zwrot kosztów procesu w kwocie 11.817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) w czym mieszczą się opłata sądowa 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa 17 zł (siedemnaście złotych) i wynagrodzenie pełnomocnika procesowego.

Ustne motywy rozstrzygnięcia

Zdaniem sądu abuzywne są postanowienia odsyłające do tabeli kursowej banku, które dawały bankowi możliwość jednostronnego, samodzielnego, dowolnego przeliczania kwotowy w złotych na walutę kredytu. 

Sąd zwrócił uwagę, że identyczne zapisy znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

W ocenie sądu narusza prawo bankowe zapis, zgodnie z którym określona w umowie kwota kredytu w CHF ma charakter informacyjny - kwota kredytu powinna być określona w umowie w sposób ścisły. 

W konsekwencji zdaniem sądu umowa pozbawiona postanowień uznanych za abuzywne jest niemożliwa do wykonania.

Sąd wyraźnie podkreślił, że nie jest uprawniony by umowę naprawiać, wstawiając do umowy postanowienia wg swojego uznania.

W sprawie kwestionowany był przez bank status konsumenta po stronie kredytobiorców - za środki z kredytu powodowie kupili mieszkanie do remontu, z przeznaczeniem w przyszłości dla dzieci. Przez pewien czas, kilka lat po zakupie i wyremontowaniu mieszkania, było ono także wynajmowane. Sąd podkreślił, że w żadnym wypadku nie pozbawia to kredytobiorców statusu konsumentów. Decyzja o zakupie mieszkania do remontu, z przeznaczeniem dla dzieci - jest jak najbardziej racjonalne. W ocenie sądu troska o byt rodziny, o przyszłość dzieci, jest zupełnie uzasadniona, zwłaszcza, że mieszkania są drogie i spłaca się je przez wiele lat. 

Odsetki sąd zasądził od dnia rozprawy, na której kredytobiorcy zostali przez sąd pouczeni o skutkach nieważności umowy. Zdaniem sądu dopiero po uzyskaniu takiego pouczenia i zajęciu jednoznacznego stanowiska przez kredytobiorców umowa stała się „trwale bezskuteczna”.

Metryka wyroku

Sygnatura
XXVIII C 16908/21
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
15 lutego, 2021
Data wyroku
20 października, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
224.411 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie XXVIII C 16908/21 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.