PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 1539/21

Prawomocnie wygrywamy z Santander Consumer Bankiem we Wrocławiu

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 20 września 2021 r. (I C 210/21) apelację wniósł wyłącznie bank. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po przeprowadzeniu jednej rozprawy, w dniu 9 czerwca 2022 r. wydał wyrok, którym oddalił apelację banku, obciążając w całości bank kosztami postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, iż w zasadniczej części podziela argumentację Sądu Okręgowego zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że umowa jest nieważna przede wszystkim z uwagi na brak należytego poinformowania kredytobiorców o ryzyku walutowym.

Sąd drugiej instancji podzielił również pogląd Sądu Okręgowego, iż nie zostało określone świadczenie główne.

Odnosząc się do skutków abuzywności postanowień kwestionowanych przez powodów, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził, że postanowień tych nie można zastępować czymkolwiek – należy je wyłącznie wyeliminować z umowy, co powoduje nieważność umowy.

Sąd odniósł się także do oświadczeń powodów, iż zdają sobie oni sprawę ze skutków stwierdzenia nieważności umowy i chcą tego, a ponadto – że nie wyrażają zgody na ewentualne stosowanie przepisów dyspozytywnych.

Istotną w sprawie kwestią był podniesiony przez bank zarzut potrącenia, obejmujący także roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – nie wypowiadając się de facto o zasadności takiego roszczenia – stwierdził, że z całą pewnością nie mogłoby ono zostać potrącone w niniejszym postępowaniu, albowiem zgodnie z art. 2031 k.p.c. podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powodów, a z taka sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku roszczeń banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wyrok jest prawomocny.

Całe postępowanie, od wniesienia pozwu do wyroku sądu II instancji, trwało rok i 3 miesiące.

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej to ponad 250.000 zł.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1539/21
Data wniesienia apelacji
26 października, 2021
Data wyroku
9 czerwca, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
530.100 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 210/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 1539/21 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.