PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 683/22

Umowa kredytu frankowego banku BGŻ jest nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2005 r. zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej jest nieważna. Kolejny korzystny dla Kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy!

Wyrokiem z 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. zasądził od strony pozwanej BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwoty: 54.436,63 złotych (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 63/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 28 lipca 2022 roku do dnia 22 listopada 2023 r. oraz 29.659,31 CHF (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć franków szwajcarskich 31/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 28 lipca 2022 roku do dnia 22 listopada 2023 r.,
  2. oddala powództwo w pozostałym zakresie co do odsetek;
  3. obowiązek zapłaty przez stronę pozwaną na rzecz powodów kwoty zasądzonej w pkt I wyroku wstrzymał, do chwili zaoferowania przez powodów zwrotu stronie pozwanej albo do chwili zabezpieczenia zwrotu stronie pozwanej kwoty 90.788,68 złotych;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. 

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 683/22
Bank
BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
Data wniesienia pozwu
7 października, 2022
Data wyroku
22 listopada, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
200.405 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 683/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.