PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 77/23

Nieważna umowa Banku BPH z 2010 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy podziela przedstawione przez kancelarię argumenty i ustala, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2010 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna.

Wyrokiem z 17 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z dnia 11 października 2010 r. zawartej pomiędzy powodami a Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie (obecnie siedziba w Gdańsku) nie istnieje;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 48.124,24 zł (czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 24/100) oraz kwotę 32.124,52 CHF ( trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia cztery franki szwajcarskie 52/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w następujący sposób:
  3. od kwoty 47.566,17 złotych oraz od kwoty 32.124,52 CHF od dnia 7 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty;
  4. od kwoty 558,07 złotych od dnia 16 lutego 2023 roku do dnia zapłaty;
  5. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sąd w całości podzielił argumenty przedstawione przez kancelarię, przemawiające za nieważnością umowy. Podstawą do ustalenia, że umowa jest nieważna, było stwierdzenie abuzywności postanowień odnoszących się do ustalania kursów przez bank oraz wprowadzających do umowy nieograniczone ryzyko kursowe, które w całości zostało przerzucone na kredytobiorców.

Sprawa dotyczyła umowy kredytowej Banku BPH z 2010 r., o konstrukcji bardzo zbliżonej do umów GE Money Banku (z odwołaniem do kursu średniego NBP i marży kursowej banku w § 17 umowy).

Sąd jedynie w nieznacznym zakresie oddalił powództwo w zakresie odsetek, przyjmując, że co do kwoty nieobjętej przedsądowym wezwaniem do zapłaty odsetki przysługują kredytobiorcom nie od dnia doręczenia pozwu, lecz od dnia następującego po upływie 7 dni od doręczenia pozwu.

W sprawie zostały przeprowadzone dwie rozprawy, na których sąd przesłuchał kredytobiorców oraz jednego świadka zawnioskowanego przez bank.

Wyrok zapadł po upływie 1 roku i 3 miesięcy od wniesienia pozwu.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych rat przyszłych kredytu CHF, to ok. 326.000 zł (przy kwocie kredytu ok. 280.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 77/23
Data wniesienia pozwu
19 stycznia, 2023
Data wyroku
17 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
482.967 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 77/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 77/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.