PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 630/23

Wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2007 r.!

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej Banku Millennium i zasądza na rzecz kredytobiorców całą należność główną wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 17 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny sporządzonej dnia 1.02.2007 r., zawartej w dniu 5.02.2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z uwagi na nieważność umowy w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 153.774,95 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące żądanie główne w zakresie odsetek;
  4. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sąd Okręgowy w Legnicy podzielił przedstawioną przez kancelarię argumentację przemawiającą za nieważnością umowy z powodu abuzywności postanowień odnoszących się do przeliczeń kursowych oraz wprowadzających do umowy nieograniczone ryzyko kursowe. Po wyeliminowaniu z umowy tych postanowień umowy nie da się wykonać, co skutkuje koniecznością stwierdzenia, że taka umowa jest nieważna.

Sąd uwzględnił żądanie zapłaty wszystkich kwot dochodzonych pozwem wraz z odsetkami liczonymi od dnia następującego po upływie 30 dni od doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty. Nieznaczne oddalenie powództwo dotyczyło odsetek, których powodowie żądali od dnia następującego po upływie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

Kosztami postępowania sąd w całości obciążył przegrywający bank.

Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, po upływie 10 miesięcy od złożenia pozwu. Wcześniej w tej sprawie sąd udzielił powodom zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek dokonywania spłat rat kredytu. Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania powodów i przeprowadzenia dowodu z dokumentów.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych przyszłych rat kredytu, to ok. 236.000 zł (przy kwocie kredytu 153.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 630/23
Data wniesienia pozwu
14 czerwca, 2023
Data wyroku
17 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
342.484 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 630/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.