PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 2025/22

Umowa Polbanku nieważna - prawomocny wyrok w niespełna rok od wniesienia pozwu!

Prawomocna nieważność umowy kredytowej w niespełna rok od wniesienia pozwu! Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z Raiffeisen Bankiem! Sąd Apelacyjny potwierdza, że umowa Polbanku z 2008 r. jest w całości nieważna!

Wyrokiem z 11.07.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 24.08.2022 r. (I C 479/22) w punkcie II w ten sposób, że oddalił powództwo o odsetki od zasądzonych nim kwot, uzależniając spełnienie przez stronę pozwaną zasądzonego w punkcie II świadczenia od jednoczesnego zaofiarowania przez powoda zwrotu lub zabezpieczenia roszczenia o zwrot kwoty 189 000 zł. (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) otrzymanej w wykonaniu umowy opisanej w punkcie I wyroku;

2. oddalił apelację w pozostałym zakresie;

3. obciążył w całości bank kosztami postępowania apelacyjnego.


W zasadniczej części apelacja banku została oddalona. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy.

Zmiana wyroku dotyczyła wyłącznie uwzględnienia zarzutu zatrzymania  (zgłoszonego jeszcze przed sądem I instancji, jednakże nieuwzględnionego przez ten sąd). Konsekwencją uwzględnienia zarzutu zatrzymania było oddalenie powództwa w zakresie odsetek.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że sprawę wygrał kredytobiorca, dlatego też kosztami postępowania w całości został obciążony bank.

W niniejszej sprawie od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku upłynął niespełna rok (pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Legnicy w dniu 13.07.2022 r., prawomocny wyrok został wydany w dniu 11.07.2023 r.).

Korzyść kredytobiorcy wynikająca ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej (rozumiana jako zwrot świadczeń + anulowanie przyszłych rat) to około 380.000 zł.


Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 2025/22
Data wniesienia apelacji
18 października, 2021
Data wyroku
11 lipca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
398.246 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 479/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 2025/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.