PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 574/23

Prawomocna nieważność umowy GE Banku Mieszkaniowego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy GE Banku Mieszkaniowego (§ 17 z odwołaniem do kursu średniego NBP i marży kursowej) i w zasadniczej części oddalił apelację banku!

Wyrokiem z 27 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

 1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że oddalił powództwo ponad zasądzoną kwotę 104.552,34 (sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa zloty 34/100) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 sierpnia 2022 r. oraz w punkcie III poprzez zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powódki 3.442 zł tytułem kosztów procesu;
 2. oddalił apelację w pozostałym zakresie;
 3. zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej 5.445 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia tego punktu wyroku, tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. 


Zmiana wyroku wynika z zastosowania przez Sąd Apelacyjny tzw. „teorii salda”, co – w kontekście chociażby uchwały Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Cywilnej z 25.04.2024 r. (III CZP 25/22) – jest rozstrzygnięciem oczywiście błędnym. Konsekwencją zastosowania „teorii salda” jest pozbawienie konsumenta części odsetek oraz obciążenie częścią kosztów postępowania. W związku z tym został już złożony wniosek o uzasadnienie wyroku i rozważone zostaną dalsze środki w tym zakresie.

Generalnie jednak wyrok należy uznać za korzystny, z uwagi na prawomocne ustalenie nieważności umowy.

Umowa, której dotyczyła niniejsza sprawa, to kredyt indeksowany GE Banku Mieszkaniowego z 2004 r., zawierający w § 17 następujące postanowienia:

 1. „Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio, kursy kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. walut zawartych w ofercie Banku.
 2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
 3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
 4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym, poprzedzającym ogłoszenie kursów kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. przez Bank oraz marże kupna/sprzedaży wyliczone na bazie danych z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego ogłoszenie kursów kupna/sprzedaży przez GE Bank Mieszkaniowy.
 5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż. ww. banki to: PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citibank Handlowy Polska S.A.
 6. W przypadku, gdyby którykolwiek z ww. banków zaprzestał ogłaszania kursów kupna/sprzedaży walut, Zarząd GE Banku Mieszkaniowego SA podejmie decyzję o dołączeniu do listy banków referencyjnych innego banku. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała pisemnego aneksu do Umowy.
 7. Marże kupna i sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. ustalane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
 8. Kursy kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. będą podawane codziennie wywieszenie ich w siedzibie Banku oraz publikację na stronie internetowej GE Banku Mieszkaniowego S.A (www.gebm.pl).”

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorczyni wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat oraz odsetki) to ok. 180.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę 150.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 574/23
Sędzia
Ewa Głowacka
Bank
Bank BPH S.A. (GE Bank Mieszkaniowy S.A.)
Data wniesienia apelacji
17 stycznia, 2023
Data wyroku
27 maja, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
408.153 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorczyni
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 684/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 574/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.