PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 111/21

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF „Własny Kąt Hipoteczny”, zawarta z PKO BP w 2009 r., jest nieważna. Na rzecz kredytobiorców sąd zasądził wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Wyrokiem z 21 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

1. ustalił, że umowa kredytu z 2009r. zawarta przez powodów ze stroną pozwaną, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie, jest nieważna;

2. zasądził od strony pozwanej, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwoty po 65.242,56 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) oraz kwoty po 21.716,84 CHF (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset szesnaście 84/100 franków szwajcarskich) na rzecz każdego z nich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021r. do dnia zapłaty;

3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;

4. kosztami procesu obciążył w całości bank.

Sąd Okręgowy w Legnicy podzielił argumenty przedstawione przez kancelarię i uznał, że umowa kredytowa „Własny Kąt Hipoteczny” zawiera postanowienia niedozwolone. Postanowieniami tymi są zarówno postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie kursów stosowanych do przeliczeń, jak i postanowienia przerzucające w całości na kredytobiorców nieograniczone ryzyko kursowe. W ocenie sądu, po wyeliminowaniu z umowy postanowień niedozwolonych, umowa nie może być dalej wykonywana, co prowadzi do wniosku, że jest ona nieważna.

Sąd częściowo oddalił powództwo w zakresie odsetek, przyjmując, że odsetki przysługują powodom nie od dnia następującego po upływie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, lecz po upływie 30 dni.

Sąd oddalił również powództwo w zakresie żądania o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał na brak interesu prawnego powodów w tym zakresie, nie zajmując stanowiska co do tego, czy wynagrodzenie takie bankom przysługuje czy też nie. Jednocześnie sąd zaznaczył, że znana jest mu opinia Rzecznika Generalnego z 16.02.2023 r. wydana w sprawie C-520/21 toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że powodowie ulegli jedynie w niewielkim zakresie i dlatego w całości kosztami postępowania został obciążony bank.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 111/21
Data wniesienia pozwu
15 lutego, 2021
Data wyroku
21 lutego, 2023
Liczba rozpraw
4
Wartość przedmiotu sporu
696.407 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 111/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 111/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.