PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 1223/23

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2007 r.!

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej i zasądza na rzecz kredytobiorców całą kwotę dochodzoną pozwem + odsetki od wezwania do zapłaty!

Wyrokiem z 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w dniu 11 października 2007 r. pomiędzy powodami a BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie, którego następcą prawnym jest strona pozwana mBank Spółka Akcyjna w Warszawie;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 22 797,76 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 września 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 6 620 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5 400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.


Sąd Okręgowy w Legnicy zgodził się z przedstawionymi w pozwie argumentami, przemawiającymi za nieważnością umowy kredytowej z uwagi na abuzywność jej postanowień. Kancelaria zakwestionowała szereg postanowień, noszących znamiona postanowień niedozwolonych, w tym w szczególności dotyczących arbitralnego ustalania kursów przez bank oraz ryzyka walutowego. Abuzywność tych postanowień przesądziła o nieważności umowy, albowiem po wyeliminowaniu z umowy tych postanowień umowa nie może być dalej wykonywana.

Konsekwencją nieważności umowy było zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty dochodzonej tytułem zwrotu świadczenia nienależnego. Z uwagi na dokonane przed wniesieniem pozwu potrącenie, powodowie żądali zapłaty wyłącznie nadwyżki ponad spłacony kapitał wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od wezwania do zapłaty. Żądanie to w całości zostało uwzględnione.

Kosztami procesu w całości został obciążony bank.

Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, niespełna pół roku po wniesieniu pozwu. Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania powodów i przeprowadzenie dowodu z dokumentów.

Wcześniej w tej sprawie sąd udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek dokonywania spłat rat kredytu na czas procesu.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych przyszłych rat kredytu, to ok. 173.000 zł (przy kwocie kredytu nieco ponad 142.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1223/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
2 listopada, 2023
Data wyroku
16 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
180.964 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 1223/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.