PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 131/22

Nieważna umowa BRE Banku z 2007 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” z 2007 r. zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank) jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Wyrokiem z 14 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest strona pozwana jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 160.313,71 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście złotych 71/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank;
  4. nakazał stronie pozwanej mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 433,60 zł, tytułem wydatków na opinię biegłego pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 131/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
20 lutego, 2016
Data wyroku
14 lutego, 2024
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
320.314 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 131/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 131/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.