PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 247/22

Nieważna umowa GE Money Banku z 2006 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta z GE Money Bankiem jest nieważna, a stosunek prawy nawiązany na jej podstawie nie istnieje i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 15 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu z sierpnia 2006 r. zawarta pomiędzy powodami a GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, którego następcą prawnym jest strona pozwana jest nieważna, a stosunek prawy nawiązany na jej podstawie nie istnieje;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 268.887,24 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 24/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 marca 2023r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank.

Ustne motywy rozstrzygnięcia

Sąd wskazał, że powodowie zawarli umowę jako konsumenci i nie zostali należycie poinformowani o skutkach zawartej umowy. Ciężar ryzyka ponosili wyłącznie kredytobiorcy. Dodatkowo powodowie wykazali, że banki jeszcze przed 2006 r. miały świadomość negatywnych dla kredytobiorców skutków wynikających z kredytów powiązanych z walutami obcymi.

Sąd odniósł się też do paragrafu 17 umowy wskazując, że jest to tylko zabieg stylistyczny, a zapis ten należy traktować jako całość - zgodnie z orzecznictwem TSUE. Sąd wskazał, iż ma świadomość najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyroki z 19.09.2023 r.), ale nie podziela tej argumentacji. 

Korzyści z ustalenia nieważności umowy

Korzyści wynikające ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, obejmujące zasądzone na rzecz kredytobiorców kwoty oraz sumę anulowanych przyszłych rat kredytu, wynoszą w tej sprawie ponad 320.000 zł (przy kredycie wypłaconym w kwocie 278.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 247/22
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
6 kwietnia, 2022
Data wyroku
15 listopada, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
268.888 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 247/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.