PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 965/23

Nieważna umowa PTF Banku z 2004 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” z 2004 r. zawarta z PTF Bankiem (obecnie Santander Consumer Bank) jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców 63.318,48 zł + odsetki!

Wyrokiem z 21 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w grudniu 2004 r. pomiędzy powodami a PTF Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu, którego następcą prawnym jest strona pozwana Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu;
  2. zasądził od strony pozwanej Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu na rzecz powodów łącznie kwotę 63 318,48 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych czterdzieści osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 18 lipca 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie;
  4. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. Sąd przesłuchał jednego świadka (zawnioskowanego przez bank) oraz kredytobiorców.

Sąd podzielił przedstawione przez kancelarię argumenty, przemawiające za uznaniem postanowień za abuzywne, co skutkowało ustaleniem, że cała umowa jest nieważna.

Sąd zasądził kwotę nieznacznie niższą od kwoty pierwotnie dochodzonej pozwem, przyjmując, że prowizja i jedna składka ubezpieczeniowa nie zostały faktycznie zapłacone przez kredytobiorców, lecz zostały potrącone z wypłaconej przez bank kwoty kredytu. Mimo tego sąd w całości obciążył bank kosztami postępowania, uznając, że kredytobiorcy wygrali sprawę w ponad 98%.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 965/23
Bank
Santander Consumer Bank S.A. (PTF Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
1 września, 2023
Data wyroku
21 marca, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
135.523 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 965/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.