PREDA.info

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze : I C 748/22

Umowa Kredyt Banku nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, uznając umowę kredytową za nieważną, zasądził na rzecz klienta naszej kancelarii ponad 247.800 zł wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty. Kosztami postępowania w całości został obciążony bank.

Wyrokiem z 5.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze:

  1. zasądził do banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 247.829,69 ( dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 69/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 września 2022 roku do dnia zapłaty,
  2. w pozostałym zakresie powództwo oddalił,
  3. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 ( jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście 00/100) złotych tytułem kosztów procesu. 


Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego w 2022 r. Z tego względu powództwo obejmowało wyłącznie żądanie zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego.

W odpowiedzi na pozew bank podniósł zarzut potrącenia, który nie był przez kredytobiorcę kwestionowany. Jednocześnie jednak kancelaria podniosła argumenty przemawiające za koniecznością obciążenia banku w całości kosztami postępowania w przypadku uwzględnienia przez sąd zarzutu potrącenia. Sąd argumenty te uwzględnił i - uznając potrącenie za skuteczne - oddalił powództwo w zakresie, w jakim wierzytelność powoda została umorzona na skutek dokonanego potracenia, jednocześnie obciążając bank kosztami procesu w całości.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której został przesłuchany powód. Wcześniej sąd odebrał zeznania na piśmie od świadków zawnioskowanych przez bank.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż podziela argumenty przemawiające za abuzywnością kwestionowanych w pozwie postanowień umowy. Konsekwencją abuzywności zakwestionowanych postanowień jest nieważność umowy, uzasadniająca z kolei żądanie zapłaty - zwrotu świadczenia nienależnego.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 748/22
Sędzia
Maciej Kęsy
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
27 października, 2022
Data wyroku
5 lipca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
447.830 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 748/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.