PREDA.info

Sąd Rejonowy w Głogowie : I C 1372/23

Nieważna umowa kredytu frankowego Banku Zachodniego WBK! Wygrywamy w Sądzie Rejonowym w Głogowie!

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy / inwestorski dawnego Banku Zachodniego WBK jest nieważna. Sąd Rejonowy w Głogowie zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty!

Wyrokiem z 13 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Głogowie:

  1. zasądził od strony pozwanej Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 52.411,38 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.07.2023 r. do dnia zapłaty, 
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty.


Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego w 2022 r., dlatego też powództwa zawierało jedynie żądanie zapłaty. Uwzględnienie powództwa wymagało jednak ustalenia (jako przesłanki rozstrzygnięcia), że umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy / inwestorski zawarta z dawnym Bankiem Zachodnim WBK jest nieważna.

Sąd Rejonowy w Głogowie podzielił naszą argumentację i po przeprowadzeniu jednej rozprawy zasądził na rzecz klienta naszej kancelarii wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami i obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok zapadł niespełna 3 miesiące po wniesieniu pozwu.

Korzyść z wygrania sprawy odpowiada sumie zasądzonych na rzecz naszego klienta należności (52.411,38 złotych + odsetki ustawowe za opóźnienie).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1372/23
Sędzia
Sylwia Szyszka
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.)
Data wniesienia pozwu
20 września, 2015
Data wyroku
13 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
52.442 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu II instancji: II Ca 165/24 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I C 1372/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.