PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 1794/23

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu! Umowa kredytowa z 2008 r. nieważna!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala w zasadniczym zakresie apelację banku i potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” BRE Banku (obecnie mBank) z 2008 r. jest nieważna.

Wyrokiem z 20 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w ten sposób, że w jego punkcie II oddalił powództwo ponad zasądzone w nim po 2.352,18 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonym od 10 czerwca 2022r. oraz w punkcie IV zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie 727 zł kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 28 grudnia 2023r.;
  2. oddalił apelację w pozostałym zakresie;
  3. zasądził od powodów solidarnie na rzecz strony pozwanej 7.059 zł kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami liczonymi po upływie 7 dni od prawomocności tego rozstrzygnięcia. 


Apelacja banku została oddalona w najważniejszej kwestii, którą jest stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, w zakresie ustalającym nieważność umowy kredytowej, jest zatem prawomocny.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie żądania zapłaty, stosując tzw. „teorię salda” i tym samym całkowicie ignorując uchwały Sądu Najwyższego, zgodnie z którymi rozliczenie nieważnej umowy kredytowej powinno nastąpić w oparciu o zasadę dwóch kondykcji. Konsekwencją częściowego oddalenie powództwa w zakresie żądania zapłaty było także obciążenie kredytobiorców częścią kosztów postępowania apelacyjnego. Na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego najprawdopodobniej zostanie złożone zażalenie.

Mimo częściowej zmiany wyroku rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego uważamy za korzystne dla kredytobiorców, albowiem osiągnięty został najważniejszy cel postępowania - stwierdzona została nieważność umowy kredytowej.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorców wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat) to prawie 200.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 145.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1794/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia apelacji
26 maja, 2023
Data wyroku
20 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
294.705 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 372/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 1794/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.