PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 2131/22

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem BPH jest nieważna. Mimo uwzględnienia przez Sąd Apelacyjny zarzutu zatrzymania, na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 26.09.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II i III w ten sposób, że zasądzł od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie 139.103,27 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzy 27/100) złotych oraz 1.557,76 (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem 76/100) CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:

- 129 266,27 zł od 24 sierpnia 2021 r. do 12 maja 2023 r.,

- 9 837 zł od 5 maja 2022 r. do 12 maja 2023 r.,

- 1557,76 CHF od 24 sierpnia 2021 r. do 12 maja 2023 r.

z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zapłaty przez pozwanego na rzecz powodów kwot zasądzonych wstrzymał do chwili zaofiarowania przez powodów zwrotu pozwanemu 114.834,52 zł, albo do chwili zabezpieczenia zwrotu tej kwoty wynikającej z nieważnej umowy kredytu zawartej przez strony 17 stycznia 2005 r. oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

2. oddalił apelację w pozostałym zakresie;

3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie 4.050 zł kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności niniejszego punktu.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości, że umowa kredytowa zawarta przez kredytobiorców z Bankiem BPH w 2005 r. jest nieważna.

Na etapie postępowania apelacyjnego bank złożył wobec powodów oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania, a następnie - podniósł przed Sądem zarzut zatrzymania.

Kancelaria przestawiła argumentację przemawiającą przeciwko uwzględnieniu zarzutu zatrzymania. Z ostrożności procesowej przedstawiona została również argumentacja, zgodnie z którą nawet w razie uwzględnienia zarzutu zatrzymania nie powinno to skutkować oddaleniem powództwa w zakresie odsetek, przynajmniej za okres do momentu złożenia oświadczenia skorzystania z prawa zatrzymania. Zarzut zatrzymania nie działa bowiem wstecz. Przepisy o zatrzymaniu nie przewidują retroakcji, jak ma to miejsce w przypadku potrącenia (art. 499 k.c.). Samo zatrzymanie jest natomiast jedynie sposobem zabezpieczenia roszczenia, a nie sposobem umarzania zobowiązań.

Sąd podzielił ten pogląd i za okres od wezwania do zapłaty do dnia doręczenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania odsetki zasądził (tj. za okres od 24.08.2021 r. do 12.05.2023 r.), a oddalił jedynie za okres po doręczeniu oświadczenia banku o skorzystaniu z prawa zatrzymania.

Kosztami postępowania w całości został obciążony bank.

Korzyść kredytobiorców wynikają z nieważności umowy to ok. 118.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę - w przeliczeniu w dniu wypłaty środków przez bank - niespełna 115.000 zł).Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 2131/22
Data wniesienia apelacji
10 listopada, 2022
Data wyroku
26 września, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
335.167 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 648/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 2131/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 2131/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.