PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 522/23

Kolejna prawomocna wygrana z PKO BP - nieważna umowa z 2005 r.!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2005 r. z PKO BP jest w całości nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrokiem z 8 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. uchylił wyrok sądu I instancji w punktach: II a) i b) w częściach, w jakich zasądzono w tych punktach od strony pozwanej na rzecz powodów należności główne w kwotach po 61.389,23 zł i 11.462,84 CHF i w tym zakresie postępowanie umarzył, pozostawiając równocześnie bez zmian zasądzenie w tychże punktach na rzecz każdego z powodów odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwot po 61.389,23 zł i 18.366,08 CHF za okres od dnia 22.09.2021 r. do dnia 15.11.2022 r. oraz od pozostałych zasądzonych kwot po 6.903,24 CHF od dnia 08.07.2023 r. do dnia zapłaty, zaś w pozostałej części powództwo oddalił;
  2. oddalił apelację strony pozwanej w pozostałym zakresie;
  3. kosztami postępowania apelacyjnego w całości obciążył bank.


W zasadniczej części Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku, zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Legnicy, że zawarta przez strony umowa kredytu denominowanego w CHF Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. jest nieważna.

Z uwagi na podniesiony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzut zatrzymania powodowie złożyli oświadczenie o potrąceniu i - co do kwot umorzonych na na skutek dokonanego potrącenia - częściowo cofnęli powództwo. Spowodowało to konieczność częściowego uchylenia przez sąd II instancji zaskarżonego wyroku i umorzenia postępowania w zakresie, w jakim powództwo zostało skutecznie cofnięte. Mimo tego Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki ustawowe za opóźnienie.

Kosztami postępowania apelacyjnego w całości został obciążony bank, jako strona przegrywająca sprawę.

Całe postępowanie, od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku, trwało 2 lata i niespełna 4 miesiące.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat oraz odsetki) to ponad 233.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę - w przeliczeniu - niespełna 229.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 522/23
Sędzia
Adam Jewgraf
Data wniesienia apelacji
29 listopada, 2022
Data wyroku
8 lutego, 2024
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
607.288 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 702/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 522/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 522/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.