Strona głównaNasze wyroki / Kredyt indeksowany kursem dolara – umowa nieważna, ponad 410.000 zł na rzecz kredytobiorcy

Kredyt indeksowany kursem dolara – umowa nieważna, ponad 410.000 zł na rzecz kredytobiorcy

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.

W prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13 lipca 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem USD z grudnia 2008 r. zawarta z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.) – jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 410.509,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące powództwo główne;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.817 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Pozew wniesiony 28 czerwca 2021. W sprawie odbyła się 1 rozprawa.

Odsetki zostały zasądzone od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin zapłaty w wezwaniu do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu sąd w całości obciążył bank.

Ustne motywy rozstrzygnięcia

Sąd w zasadniczej części podzielił argumenty przedstawione w pozwie i podnoszone przez naszą kancelarię w toku procesu. Za niedozwolone uznał Sąd klauzule pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie kursów. Sąd zwrócił uwagę również na ryzyko kursowe, które zostało rozłożone nierównomiernie i obciążało kredytobiorców w sposób nieograniczony.

Zakwestionowane klauzule w ocenie Sądu kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta.

Sąd podzielił argumenty co do braku należytej informacji oraz o niejednoznaczności kwestionowanych postanowień. Sąd nie miał też wątpliwości, że postanowienia umowy nie były indywidualnie uzgadniane.

Rozliczenie nieważnej umowy nastąpiło zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, wskazując, że żądanie to jest przedwczesne.

Kosztami w całości został obciążony bank, jako strona przegrywająca sprawę.

Wyrok SO w Legnicy I C 462/21

Metryka wyroku

Bank: mBank
Umowa: kredyt „Multiplan” indeksowany do USD – umowa z 2008 r. zawarta z BRE Bankiem S.A.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Medard Rataj
Sygnatura: I C 462/21
Data wniesienia pozwu: 28.06.2021 r.
Data wyroku: 13.07.2022 r.
Liczba rozpraw: 1 + publikacja wyroku
w.p.s.: 917.810 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorcy
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 462/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 13.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego (USD) zawarta z BRE Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 410.000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 557/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8.07.2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa zawarta z Getin Bankiem S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe