PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 752/23

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy - wyrok po niespełna 6 miesiącach!

Umowa kredytu denominowanego „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. zawarta z bankiem PKO BP jest nieważna! Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieistnienie stosunku prawnego po przeprowadzeniu jednej rozprawy!

Wyrokiem z 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z października 2008 r. zawartej pomiędzy powodami a stroną pozwaną, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S. A. w Warszawie;
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.868,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kwotę 68,00 złotych tytułem opłaty skarbowej. 


Podając zasadnicze motywy rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał na niedozwolony charakter wszystkich zakwestionowanych w pozwie postanowień umowy, bez których umowa nie może być wykonywana - co skutkowało koniecznością stwierdzenia, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z tej umowy.

Zdaniem Sądu Okręgowego powodowie mieli interes prawny w ustaleniu nieistnienia stosunku prawnego (nieważności umowy)

Wyrok zapadł po niespełna 6 miesiącach od wniesienia pozwu, po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której przesłuchani zostali kredytobiorcy. Bank nie wnosił w tej sprawie o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat) to ponad 338.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę - w przeliczeniu - około 272.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 752/23
Data wniesienia pozwu
6 lipca, 2023
Data wyroku
20 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
457.878
Żądanie
ustalenie
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 752/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.