PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 773/23

Nieważna umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytowej „Własny Kąt Hipoteczny” zawartej przez kredytobiorców z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Wyrokiem z 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z września 2008r., zawartej między powodem a stroną pozwaną, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S. A. w Warszawie;
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kwotę 17,00 złotych tytułem opłaty skarbowej i to wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, iż nie miał wątpliwości, że zakwestionowane w pozwie postanowienia umowy mają charakter postanowień niedozwolonych w rozumieniu art. 385(1) § 1 k.c. Wyeliminowanie tych postanowień z umowy powoduje, że umowy nie da się wykonać, co skutkuje jej nieważnością.

W ocenie Sądu powód miał interes prawny w ustaleniu nieważności umowy (nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej).

Wyrok zapadł po niespełna 6 miesiącach od wniesienia pozwu. W sprawie została przeprowadzona jedna rozprawa, na której sąd przesłuchał kredytobiorcę i świadka zawnioskowanego przez bank (byłego pracownika banku).

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat) to ponad 200.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę - w przeliczeniu - około 95.700 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 773/23
Data wniesienia pozwu
11 lipca, 2023
Data wyroku
29 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
224.867 zł
Żądanie
ustalenie
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 773/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.