PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 83/22

Kredyt frankowy Euro Banku - umowa nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdza, że umowa kredytu frankowego dawnego Euro Banku S.A. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty - 360.824,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty.

Wyrokiem z 28.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta dnia 5 maja 2008 roku pomiędzy powodami a Euro

Bankiem Spółka Akcyjna we Wrocławiu, którego następcą prawnym jest strona pozwana Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie - jest nieważna;

2. zasądził od strony pozwanej Banku Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

na rzecz powodów kwotę 360.824,28 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 11 grudnia 2021 roku do

dnia zapłaty;

3. dalej idące powództwo oddalił;

4. w całości obciążył kosztami procesu bank.

Sąd Okręgowy podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię w imieniu kredytobiorców, nie mając wątpliwości, że kwestionowane przez powodów zapisy umowy i regulaminu są abuzywne. W ocenie Sądu wyeliminowanie tych postanowień z umowy powoduje jej nieważność.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę na nieograniczone ryzyko kursowe, którym zostali obciążeni kredytobiorcy.

Sąd w niewielkim jedynie zakresie nie uwzględnił powództwa - co do żądania ustalenia, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd uznał, że na obecnym etapie postępowania kredytobiorcy nie mają interesu prawnego w ustaleniu tej kwestii (rozstrzygnięcie w tym zakresie byłoby przedwczesne). Jednocześnie Sąd nie wypowiedział się ani o zasadności, ani o braku zasadności roszczenia o korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu w całości został obciążony bank.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 83/22
Sędzia
Medard Rataj
Bank
Bank Millennium S.A. (Euro Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
27 stycznia, 2022
Data wyroku
28 grudnia, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
718.123 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 657/23 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 83/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.