PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 901/22

Wygrywamy z mBankiem w sprawie kredytu spłaconego całkowicie w 2019 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy, ustalając przesłankowo za nieważną umowę kredytu indeksowanego z 2008 r., zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 330.000 zł.

Wyrokiem z 6.10.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. z/s w Warszawie na rzecz powoda kwotę 334.681,53 złotych (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 53/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 października 2022 r. do dnia zapłaty;
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.817,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.


Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego w 2019 r.

Bank kwestionował konsumencki charakter kredytu, z uwagi na fakt, że pod adresem kredytowanej nieruchomości wiele lat po zawarciu umowy kredytowej była zarejestrowana działalność gospodarcza. Sąd Okręgowy w Legnicy nie podzielił argumentów banku.

Odsetki zostały zasądzone na rzecz kredytobiorcy od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin zapłaty w przedsądowym wezwaniu skierowanym do banku.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 901/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
14 grudnia, 2022
Data wyroku
6 października, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
334.682 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 901/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.