PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : II Ca 25/24

Prawomocnie wygrywamy z Bankiem Millennium w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy oddala apelację Banku Millennium od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie i potwierdza, że umowa kredytu frankowego z 2006 r. jest nieważna!

Wyrokiem z 22 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. oddalił apelację banku,
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda tytułem kosztów postępowania apelacyjnego kwotę 2.700 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Legnicy wskazał, iż kwestionowane przez powoda postanowienia mają charakter postanowień niedozwolonych, a ich wyeliminowanie z umowy skutkuje nieważnością umowy. Sąd Okręgowy w Legnicy podzielił stanowisko, iż abuzywne są zarówno postanowienia pozwalające bankowi na samodzielne określanie kursów wymiany walut stosowanych do przeliczeń, jak i postanowienia wprowadzające do umowy ryzyko kursowe, które w całości zostało przerzucone na kredytobiorcę.

Całe postępowanie - od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku - trwało nieco ponad 7 miesięcy.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z wygrania sprawy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat oraz zasądzone odsetki) to ponad 122.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę 80.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
II Ca 25/24
Sędzia
Anna Bury
Data wniesienia apelacji
29 grudnia, 2023
Data wyroku
22 lutego, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
80.000 zł
Żądanie
ustalenie
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 1049/23 (Sąd Rejonowy w Głogowie)
Wyrok w sprawie II Ca 25/24 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.