PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 183/23

Prawomocna nieważność umowy GE Money Banku - wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „kredytu frankowego” GE Money Banku jest w całości nieważna i zasądza na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.

Wyrokiem z 12 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. oddalił w całości apelację banku;
  2. obciążył bank w całości kosztami postępowania.


Oddalenie apelacji banku oznacza, że prawomocne jest rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Legnicy zawarte w wyroku z 20.09.2022 r. W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił, że umowa GE Money Banku z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców 46.207,24 PLN oraz 22.281,65 CHF - z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27.07.2021 r. do dnia zapłaty.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, iż w całości podziela stanowisko przedstawione przez sąd I instancji w pisemnym uzasadnieniu orzeczenia. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność postanowień w niej zawartych. Nie mają zastosowania żadne inne przepisy, które mogłyby – w miejsce tych postanowień niedozwolonych – wejść do umowy. Zdaniem sądu nie ma możliwości, by umowa mogła obowiązywać bez tych postanowień, których skuteczność została podważona. 

Na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego wydana została opinia biegłego, który wyliczył, jak wyglądałoby wykonanie umowy, gdyby zastosowanie znalazł kurs średni NBP. Opinia te nie została jednak ostatecznie wykorzystana przez sąd I instancji. Również zdaniem Sądu Apelacyjnego opinia ta nie ma znaczenia, bo nie ma podstaw do zastosowania średniego kursu NBP.

Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, iż rozliczenie umowy powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady dwóch kondykcji, a odsetki przysługują kredytobiorcom od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank na etapie II instancji. W ocenie Sądu umowa kredytu nie jest umową wzajemną w rozumieniu przepisów o zatrzymaniu. Ponadto Sąd Apelacyjny powołał się na najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące zarzutu zatrzymania.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z wygrania sprawy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat oraz zasądzone odsetki) to prawie 330.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 134.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 183/23
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia apelacji
7 grudnia, 2022
Data wyroku
12 stycznia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
274.751 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 611/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 183/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.